Përgjegjësia jonë sociale dhe mjedisore

I nxitur nga strategjitë zhvillimore të ortakëve të saj, Crimson Finance Fund Albania është një promotor i vazhdueshëm i përgjegjësisë sociale dhe mjedisore në tregun e ndërmarrjeve vendase. Përmes një procedure rigoroze të diktuar nga praktikat më të mira të NORFUND, flamurtar në implementimin dhe ekzekutimin e strategjive që konsistojnë në përmirësimin e parametrave shoqërore dhe mjedisore, CFFA vendos kritere cilësore në lidhje me respektimin e këtyre tek klientet e tij, dhe i ndjek ato përgjatë gjithë rrugëtimit të tyre deri në përmbushjen e plotë.

Mbrojtja e ambjentit, eliminimi i mbetjeve dhe kushtet e punës tek klientët tanë, përbëjnë një fokus kryesor në realizimin e objektivit tonë social dhe mjedisor.

Përkrahja e sipërmarrësve të rinj dhe iniciativave të tyre

Bizneset Start-up (më pak se 12 muaj aktivitet) në një sferë të gjerë dhe ato të drejtuara nën iniciativën e të rinjve në vecanti, hasin probleme thelbësore në gjetjen e burimeve financiare në tregun vendas. Institucione të ndryshme financiare ndjekin politika tepër të ngurta duke kërkuar kolaterale që kalojnë me disa herë vlerën e financimit të kërkuar prej këtij segmenti biznesesh, duke i ngarkuar norma interesi që kalojnë 25%, ose shpesh duke mos e konsideruar aspak këtë kontigjent në bazën e tyre të klientëve.

Me një diferencë të lartë në pikë përqindje, me shumë se 1/3 e portofolit të CFFA sot përbëhet nga biznese Start-up, duke përmbushur kështu edhe një nga misionet kryesore të partnerëve tanë, atë të aksesit në financë për këtë kategori ndërmarrjesh. Përtej financimit, CFFA ofron konsulencë financiare falas për klientet e saj Start-up, përsa i përket menaxhimit financiar, fiskal dhe strategjik, duke i ndihmuar në hapat e para të rrugetimit te tyre.

Përkrahja e sektorëve strategjik

CFFA mbështet fort sektor strategjik me impakt zhvillimor të tashëm dhe të ardhshëm në ekonominë Shqiptare. Rreth një e treta e portofolit të saj i dedikohet sektorit të prodhimit duke prekur pothuajse cdo nënsektor të tij.

Kjo përfaqëson pothuajse dyfishin në proporcion me mesataren e tregut financiar vendas. Gjithashtu, CFFA mbështet iniciativat e reja dhe ekzistuese të sektorit të ICT duke i dedikuar një proporcion 8 herë më të madh të portofolit të saj, krahasuar me mesataren e tregut financiar vendas.

You’ll discover that sometimes even the very best office employees are not imaginative enough to think of

The writer can add some details and comments to it essay writing service cheap to ensure it is attractive to the readers.

something you want for the paperwork.