QIRA FINANCIARE (LEASING)

Qiraja Finaniare(Leasing) i shërben nevojave tuaja për blerje/shtim të aseteve.

Keni nevojë të shtoni kapacitetet tuaja të prodhimit apo të përpunimit apo t’i rinovoni ato për shkak të
amortizimit?

Keni nevojë për një apo disa automjete për aktivitetit tuaj apo për përdorim personal??

Për të përmbushur këto nevoja që mund të ketë biznesi juaj ne ju propozojmë financimin nëpërmjet produktit financiar Kredi.

Për këtë Crimson Finance Fund Albania ju vjen në ndihmë nëpërmjet produktit të Qirasë Financiare (Leasing).

SI FUNKSIONON LEASING-U?

aseti3

TRE PËRFITUES KRYESOR TË LEASING-UT :

null

KONSUMATORI FINAL

Gëzon benefitet e përdorimit të asetit.
null

FURNITORI I ASETEVE

Rrit shitjet falë ndërmjetësimit mes klientit të tij dhe CFFA.
null

NENQERADHENESI

AVANTAZHET E LEASING :

  • Aseti i financuar shërben si garanci pa qënë e nevojshme për kolaterale të tjera.
  • Mundësia e përdorimit të kapitalit qarkullues për mundësi të tjera zhvillimi.
  • Përfitimi taksor. Këstet e pagesave të Leasing-ut nuk konsiderohen si shpenzime operacionale, janë të zbritshme në llogaritjen e tatimit mbi fitimin.
  • Nuk paguan menjëherë TVSH-në për blerjen e asetit, por e ndan atë në këste.
  • Asetet e financuara me Leasing nuk mund t’i nënshtrohen një procesi likujdimi nga kreditorët.
  • Planifikimi më i saktë i shpenzimeve duke që

Llogarisni këstin tuaj

Lek
Lek
Vitet
Rezultati
Pagesa Mujore

SALE /LEASEBACK

Sale/Leaseback i shërben nevojave tuaja afatgjata për likujditet.

Aktiviteti juaj tregtar po rritet dhe mungesa e likuiditetit po e frenon atë?

Keni nevojë për likuiditet për të zgjeruar gamën tuaj të produkteve apo shërbimeve?

Keni plane të ndryshme nga këto të cilat kërkojnë likuiditet?

Për të përmbushur nevojat tuaja afatgjata për likuiditet ne ju propozojmë produktin financiar Sale/Leaseback.

SI FUNKSIONON SALE/LEASEBACK?

skema1

Llogarisni këstin tuaj

Lek
Lek
Vitet
Rezultati
Pagesa Mujore