KUSHTET E PUNËS

FINANCIMI LEASING

Afati

12 – 60 muaj

Financimi

Deri në 80%

Monedha

LEK; EUR

Komision Administrimi

2% e shumës së financuar

Interesi

7% – 12 % normë vjetore

Kamatvonesa

0.1% normë ditore, mbi shumën e papaguar

FINANCIMI FACTORING

Afati

0-180 ditë për faturë, kontratë 2-vjeçare

Financimi

Deri në 80%

Monedha

LEK; EUR

Komision Administrimi

2% e shumës së financuar

Interesi

11.4% – 24% normë vjetore

Kamatvonesa

0.1% normë ditore, mbi shumën e papaguar

Frequently, the teachers or teachers

Just remember that the more effort you put into the writing essay writers of the article, the better it will emerge.

will inform you about other writing solutions they have tried and it’s also feasible that they will also provide you with some suggestions for different services.