ASETE

Keni nevojë të shtoni kapacitetet tuaja të prodhimit apo të përpunimit apo t’i rinovoni ato për shkak të amortizimit?

Keni nevojë për një apo disa automjete për t’i shërbyer aktivitetit tuaj?

Për këtë Crimson Finance Fund Albania ju vjen në ndihmë nëpërmjet:

QIRASË FINANCIARE (LEASING)

SI FUNKSIONON LEASING-U?

aseti3

TRE PËRFITUES KRYESOR TË LEASING-UT :

null

KONSUMATORI FINAL

Gëzon benefitet e përdorimit të asetit.
null

FURNITORI I ASETEVE

Rrit shitjet falë ndërmjetësimit mes klientit të tij dhe CFFA.
null

NENQERADHENESI

AVANTAZHET E LEASING :

  • Aseti i financuar shërben si garanci pa qënë e nevojshme për kolaterale të tjera.
  • Mundësia e përdorimit të kapitalit qarkullues për mundësi të tjera zhvillimi.
  • Përfitimi taksor. Këstet e pagesave të Leasing-ut nuk konsiderohen si shpenzime operacionale, janë të zbritshme në llogaritjen e tatimit mbi fitimin.
  • Nuk paguan menjëherë TVSH-në për blerjen e asetit, por e ndan atë në këste.
  • Asetet e financuara me Leasing nuk mund t’i nënshtrohen një procesi likujdimi nga kreditorët.
  • Planifikimi më i saktë i shpenzimeve duke qënë se këstet janë të barabarta dhe të shtrira në kohë.